Hvordan mestre hverdagen med traumeproblemer eller PTSD?

Vi får flere henvendelser fra enkeltpersoner som ønsker kontakt med psykolog eller psykiater for å få hjelp. Det er dessverre sånn at flere vi har god erfaring med er privat praktiserende, og kommer dermed ikke under reglene for egenandel/frikort. Vårt råd er at du tar situasjonen opp med din fastlege som skal ha best oversikt over det lokale tilbudet. 

Du kan oppfordre legen din til å benytte Norsk senter for dykkemedisin eller ta kontakt med oss i Dykkerkontakten.

Modum Bad har landsdekkende behandlingstilbud for pasienter med posttraumatisk stresslidelse. Les mer om tilbudet  her. Viken senter i Bardufoss har et lignende tilbud, les mer om deres tilbud  her.

Interesseorganisasjonen for PTSD -rammede og deres pårørende har hjemmeside med informasjon som kan være nyttig for flere. Les mer her.

Kognitiv svikt

Man kan få en kognitiv svikt når en del av hjernen blir skadet. Det kan komme etter en nevrologisk sykdom, hjerneslag eller etter en skade. Svikten kan påvirke vår evne til å huske ting, til å lære nye ting eller gjennomføre ting.

Hvordan mestre hverdagen?
Det viktigste er motivasjon og egenaktivitet. Vilje til å ta tak i og finne strukturer og rutiner som hjelper deg best.

Sunnaas senter har en egen kognitiv enhet.
– Det finnes mange strategier for å mestre kognitive problemer i hverdagen. Mange mennesker som sliter med dette, mangler et system, og da kan det være lurt å få hjelp til å lage en ”informasjonssentral”. Man bør lage en ryddig oppslagstavle med timelister, bilder, kalender og klokke, og det er viktig å ha faste plasser for ting. På denne måten skapes forutsigbarhet, struktur og rutiner, sier ergoterapeut Anne Karine Dihle.
- For noen kan også hjelpemidler virke avlastende. Det er en viktig forutsetning for å få innvilget hjelpemidler at du er motivert og at noen kan følge opp i etterkant. Aktuelle oppfølgingspersoner kan være psykolog, ergoterapeut i kommunen eller interesserte nære personer. 

KReSS, Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus var et prosjekt finansiert av Helsedepartementet, og hadde som ett av sine hovedmål å formidle kunnskap om kognitiv svikt. ”Når flere mennesker har kunnskaper om typiske utfall, vil det kanskje etter hvert etableres flere gode rehabiliteringstilbud”Som et ledd i dette arbeidet er det utgitt en serie med hefter om ervervete hjerneskader. Det er utgitt fem hefter, blant andre: ”Hva er ervervet hjerneskade?”, ”Veien videre – hjelp og selvhjelp” og ”Ja visst ble livet forandret. Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade”. 

KReSS prosjektet ble avsluttet 1. januar 2004. Deler av aktivitetene er overført til lærings- og mestringssenteret på Sunnaas sykehus.


 Hvordan mestre hverdagen i familiene?

Vi vet at situasjonen for pionerdykkere preges av kroniske smertetilstander, kognitive problemer og/eller konsekvenser av PTSD. Det medfører store utfordringer også for familier og par. Det er ikke så enkelt at det bare går an å si: ”Snakk om det” Men for noen kan det hjelpe og hente inn en ”tredje person”.  Informasjon som bidrar til økt forståelse av problemene, og samtale med andre som erfarer noe av det samme kan hjelpe. 

Det er familievernkontor i hver region. Informasjon om familievernkontorets oppgave og hvor du kan henvende deg dersom du søker hjelp finner du  her.