Det er et grunnleggende vilkår for å få ytelser etter folketrygden, at medlemskapsvilkårene er oppfylt. Vilkårene varierer i forhold til hvilke ytelser som er aktuelle.

For flere av dykkerne, har medlemskapsvilkårene ført til problemer. Ved fremsettelse av krav er det derfor viktig å ha fokus på disse reglene. 

Medlemskapsvilkårene er til dels svært kompliserte. Redegjørelsen nedenfor gir derfor kun en kortfattet, og grovkornet gjennomgang av hovedreglene. For å belyse problematikken, er det i  tillegg gitt et par praktiske eksempler på hvilke problemer som kan oppstå.

1. Hvem er medlem? 
Alle som er bosatt i Norge er medlemmer. Medlemskap er tvunget.
Bosatt utenfor Norge men arbeidstakere i Norge eller på kontinentalsokkelen.
Noen har pliktig medlemskap selv om de bor og jobber utenfor Norge.
EØS regler.
Begrenset medlemskap for yrkesskade/yrkessykdom (sjømenn, fiskere og ansatte i norsk lufttartsselskap).

2. Hvem får problemer? 
Flere dykkere har i kortere eller lengre perioder bodd eller arbeidet i utlandet.

Eksempel 1:
En dykker jobber i Nordsjøen i flere år og pådrar seg skader. Flytter til utlandet og bor der på uføretidspunktet. Denne dykkeren vil ikke kunne få uførepensjon, selv om uførheten skyldes skader han pådro seg mens han arbeidet og bodde i Norge. Han vil dog kunne ha krav på yrkesskadedekning.

Eksempel 2:
En dykker jobber for et utenlandsk selskap, bor i utlandet og blir skadet i Nordsjøen. Han vil etter hovedregelen ikke ha krav på yrkesskadeerstatning. For enkelte de dykkerne vi har arbeidet med, har det også vist seg svært vanskelig å finne ut av hvilket selskap de arbeidet for da ulykken skjedde. For mange dykkere har det vært vanskelig å finne dokumentasjon på skaden og hvor denne inntraff. Dette fordi mange av de selskapene som dykkerne har jobbet i, ikke lenger eksisterer. 

Kort oppsummert, er det av avgjørende betydning for ens trygderettigheter å være medlem da skaden skjedde, eller da uførheten inntrådte. Det holder altså ikke å være medlem på det tidspunkt da kravet ble fremmet.