1. Innledning
Mange dykkere oppholder seg i lengre perioder i utlandet, og en del flytter permanent. Vi skal her gi en kortfattet redegjørelse for hvilke konsekvenser dette får for trygderettighetene. Redegjørelsen er ikke fullstendig, og det kan være forhold som gjør at det for den enkelte kan forholde seg annerledes enn hva som står her. Det er derfor viktig at hver og en tar kontakt med sitt lokale NAV kontor, og får en konkret vurdering av egen sak. På den måten unngår man negative overraskelser.

2. Pensjonister
De som har Alders- eller uførepensjon, kan fritt ta med seg denne til utlandet. Dette gjelder også for gjenlevendepensjon, tidsbegrenset uførestønad og sjømannspensjon. Grunn-og hjelpestønad kan ikke tas med til utlandet, dersom du flytter.

3. Lengden på utenlandsoppholdet
Ved enkeltstående opphold under 12. måneder, beholdes medlemskapet i folketrygden. Det vil si at rettighetene er de samme som før man reiste.
Ved gjentatte utenlandsopphold, så må man være minst halvparten av tiden i Norge. Det vil si over 6. måneder i snitt i året. Det er hvor man faktisk er som er avgjørende, ikke registrert bostedsadresse e.l.
Ved flytting til utlandet, opphører medlemskapet i folketrygden.

4. Hva betyr et medlemskap i folketrygden
I og med at man i all hovedsak kan ta med seg sine pensjonsrettigheter til utlandet, er den viktigste fordelen med medlemskap i folketrygde at man kan få dekning for sine medisinske utgifter. Særlig viktig for folk flest, er retten til ”gratis” behandling ved sykehus etc. Dette kan være svært dyre helsetjenester, som man uten et medlemskap i folketrygden vil kunne ha problemer med å bekoste selv.

5. Hvordan beholde medlemskapet/rettighetene i folketrygden
Flytter du til et EØS land, så kan du ved søknad få samme rettigheter som andre pensjonister i det landet du flytter til. Du vil da betale trygdeavgift til Norge, men ikke være medlem. I slike tilfeller, vil du ikke har rett til planlagt behandling ved norske sykehus. Det var dette som var problemet for Gro Harlem Bruntland, i den saken som fikk mye mediaomtale nå nylig.
Flytter du utenfor EØS området, kan du søke om frivillig medlemskap. Pensjonister med frivillig medlemskap har rett til å få planlagt behandling i Norge, og dekning av behandlingsutgifter i utlandet. Det siste skjer ved refusjon og etter faste satser. Det vil si at du må legge ut for utgiftene og at du ikke er garantert å få full dekning. Det er også viktig å merke seg at kostnader til hjemtransport ikke dekkes. Dette dekkes dog av de fleste reiseforsikringer.

6. Alternativer til medlemskap i folketrygden
Det er fullt ut mulig å kjøpe forsikringer som sikrer like god dekning som folketrygden. Etter vår erfaring er dog slike forsikringer like dyre eller dyrere enn et frivillig medlemskap i folketrygden.

7. Reiseforsikring
Det kan være grunn til å minne om at helårs reiseforsikring ikke gjelder for sammenhengende opphold i utlandet av ubegrenset varighet. Hver enkeltreise som starter og ender i Norge kan være på mellom 35 og 52 dager, alet etter hviklet selskap man er forsikret i. Det er normalt mulig å kjøpe tilleggsforsikring for lengre opphold, men slik tilleggsforsikring er dyr.