1. Forskjellen mellom sosiale ytelser og trygdeytelser
Med sosiale ytelser menes her ytelser etter sosialtjenesteloven. Disse ytelsene tar på mange måter over der folketrygdelovens ytelser slutter. 

Alle folketrygdlovens ytelser forutsetter at det foreligger sykdom, skade eller lyte. Økonomiske og sosiale forhold, kan aldri gi grunnlag for trygdeytelser.

Ytelser etter sosialtjenesteloven er økonomisk behovsprøvd. Det er ikke trygdeytelser. Sykepenger utbetales også til de som er rike. 

Dette har betydning på følgende måter:

- Ytelser til livsopphold fra trygden (sykepenger, rehabiliteringspenger, og uførestønad/pensjon), utbetales uten økonomisk behovsprøving.

- Manglende evne til å arbeide grunnet sosiale eller økonomiske forhold gir ingen rett til trygdeytelser.

- Dersom man har formue, hytte, hus, bil etc. kan man bli tvunget til å selge dette før man får hjelp av sosialkontoret.

Trygdeytelser er et statlig ansvar og vilkårene for å få ytelser er like over hele landet.  
Sosiale ytelser er et kommunalt ansvar. De økonomiske vilkårene for å få stønad, varierer etter hvor man bor.

Sosialhelsetjenesteloven åpner også for et langt større skjønn. Det vil si at praksis på hva man får hjelp til og når man får det, kan variere mye fra kommune til kommune. 

Vår klare erfaring er at jo mindre en kommune er, desto bedre er det tilbudet man kan få.

2. Hvilken hjelp kan man få? 
- Økonomisk stønad til livsopphold og ærlige tilfeller
- Gjeldsrådgivning
- Praktisk bistand
- Avlastning
- Støttekontakt
- Boliger til vanskeligstilte

Sosialkontoret har også plikt til å samarbeide med andre offentlige etater. Ofte vil sosialkuratoren kunne gi gode råd og veiledning i forhold til rettigheter og tilbud.