(Folketrygdlovens kapittel 5)

1. Hvilke helsetjenester kan man få støtte til
Stønad til helsetjenester omfatter utgifter til svært mange ulike typer helsetjenester. Nedenfor følger en punktvis oppramsing av de viktigste og mest benyttede helsetjenester:
 
- Legemidler
- Behandling hos psykolog
- Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor.
- Behandling hos logoped.
- Behandling hos ortopedtist og andre mindre behandlingsgrupper.
- Tannhelsesaker
- Behandlingsreiser
- Reiseutgifter.
- Bidrag til briller.
- Bidrag til spesielle formål

Helseøkonomiforvaltning (HELFO) behandler de fleste stønadsordningene. Pasientreiser behandler søknad om refusjon av reiseutgifter.

2. Hva omfatter støtten.
Kjøp av helsetjenester kan for den enkelte utgjøre en relativt stor utgift. Hva man får støtte til, og hvor mye som dekkes i det enkelte tilfelle kan variere. 

Selv om helsetjenesten inngår i stønadsordningen, må de fleste betale en egenandel. Hvor stor denne er, varierer fra tjeneste til tjeneste.

Gjennom frikortet er det satt grenser for hvor meget den enkelte skal kunne bli belastet for egenandeler gjennom et år. Det er to grenser som gjelder. Hvilken av grensene som gjelder, avgjøres av hvilken helsetjeneste du har benyttet.

NB! Det er kun godkjente egenandeler som regnes med i forhold til egenandelstakene. Egenbetaling hos lege og tannlege for bandasje, etc. regnes for eksempel ikke med.

Egenandelstak 1 er i 2018 på kroner 2.258,-
- Undersøkelse og behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og i røntgeninstitutt
- Reise i forbindelse med undersøkelse og behandling
- Viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr på blå resept  

Egenandelstak 2 er i 2018 på kroner 2.025,-
- Undersøkelse og behandling hos fysioterapeu
- Enkelte former for tannlegebehandling
- Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
- Behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet

3. Egne regler for støtte ved yrkesskade
For det første skal det ikke betales egenandel for helsetjenester som er knyttet til en yrkesskade.

Videre har Høyesterett i dom – rettstidene 2007 side 721, slått fast at det skal gis dekning for et videre område ved yrkesskader, enn hva som er tilfelle der hvor det ikke foreligger yrkesskade. Med andre ord skal det ytes full dekning for nødvendige utgifter, også for utgifter man ikke ville fått dekket ved sykdom som ikke skyldes yrkesskade.  

Dette har betydning for mange dykkere, og det er derfor viktig at de er oppmerksom på dette dersom de får avlag på dekking av slike utgifter.