Uførepensjon kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Hvem kan få uførepensjon?

Du må oppfylle følgende vilkår for å ha rett til uførepensjon:

  • Hovedregelen er at du må ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene frem til du ble ufør.
  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Evnen til å utføre arbeid må være varig nedsatt med minst halvparten og hovedårsaken til dette må skyldes varig sykdom, skade eller lyte.  Du må ha gjennomført hensiktsmessig medisinsk behandling i tilstrekkelig grad.
  • Du må i tilstrekkelig grad ha gjennomført hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for å komme i arbeid,

Nærmere om vilkårene

Kravet til at du må ha gjennomført behandling og arbeidsrettede tiltak innebærer at du må ha forsøkt all behandling som kan bedre funksjonsevnen og mulighetene til å være i arbeid. Inntektsevnen må være nedsatt med minst halvparten, unntatt ved yrkesskade da det er tilstrekkelig med 30 prosent redusert inntektsevne.

Varighetsvilkåret.  Med «varig» menes «langvarig uten bedring i sikte».  I praksis har varighetsvilkåret blitt anslått til syv år eller mer. Kravet innebærer også at det ikke er utsikt til bedring på sikt ved vedtakstidspunktet. Det er først når NAV mener disse vilkårene er oppfylt, at det kan være aktuelt å søke om uførepensjon.

Uførepensjon til yrkesaktive

Hvis du har vært i arbeid, vil en uførepensjon først være aktuell når du har gått ett år sykmeldt og etter dette har gjennomgått ytterligere medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak. I de fleste tilfeller vil det være aktuelt å få arbeidsavklaringspenger (AAP) en periode, før det er aktuelt å søke om uførepensjon. Arbeidsevnen din skal være avklart av NAV før du eventuelt får innvilget en uførepensjon.

Uførepensjon til ektefelle eller barn

Ektefelle kan ha rett til uførepensjon hvis hun er hjemmearbeidende eller aldri har vært i arbeid. For hjemmearbeidende ektefelle er det evnen til å utføre arbeid i hjemmet før uførheten som skal sammenlignes med arbeidsevnen etter uførheten.  For unge uføre gjelder spesielle regler.  Ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, kan gi rett til å få uførepensjon beregnet etter reglene om ung ufør.

Størrelsen på uførepensjonen

Uførepensjonen består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Den som har liten eller ingen tilleggspensjon får særtillegg beregnet opp til minstepensjon. Uførepensjonen reduseres dersom du har mindre enn 40 års trygdetid. Den som forsørger barn under 18 år, kan ha rett til forsørgingstillegg. Dette gjelder også for ektefelle/partner/samboer som ikke kan forsørge seg selv.

Ved beregning av ytelsen gjelder spesielle regler for personer som har blitt uføre som følge av yrkesskade/sykdom. Reglene er nærmere beskrevet under tema yrkesskade.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt. Det er veldig viktig at du melder fra om endringene til NAV der du bor.

 

Uførereform fra 1. januar 2015