I det følgende vil yrkesskade og yrkessykdom bli behandlet under ett, under begrepet yrkesskade. Der hvor det er forskjeller, vil dette bli påpekt. Det er fire hovedvilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge en yrkesskade. Skaden må skyldes en arbeidsulykke:
1. Inntraff mens man var i arbeid
2. Skjedde på arbeidsstedet
3. I arbeidstiden

Alle skader kan godkjennes som yrkesskader. Når det gjelder yrkessykdommer, så er det kun de sykdommene som er angitt i forskriftene, som kan godkjennes som yrkesskade. Videre må følgende vilkår være oppfylt:
1. Sykdomsbildet må være karakteristisk og i samsvar med det den aktuelle påvirkningen kan fremkalle
2. Påvirkningen må vare en viss tid og ha en viss konsentrasjon
3. Symptomene må ha oppstått i rimelig til etter påvirningen
4. Påvirkningen må være den mest sannsynlige årsaken til sykdommen  

Ved yrkesskade vil følgende krav kunne rettes mot følgende:
1. NAV – folketrygden (objektivt ansvar)
2. Forsikringsselskap (objektivt ansvar for skader konstatert etter 01.01.1990)
3. Arbeidsgiver (ved grov uaktsomhet)
4. Skadevoller (ved grov uaktsomhet) 

Temaet for denne oversikten vil være ytelser fra NAV.
Gangen i en yrkesskadesak er slik:
 

1. Melding om yrkesskade.
Dette kan gjøres både av arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver har en plikt til å gjøre dette, og arbeidstaker har en rett til å gjøre det. Skaden må meldes innen et år etter at ulykken skjedde. Ved yrkessykdom må det meldes fra innen ett år etter man ble klar over årsaken til sykdommen. Det er derfor svært viktig at man sjekker at skaden faktisk er meldt inn. Det er også viktig at man sammen med skademeldingen sender bekreftelse på arbeidsforhold, da skaden inntraff. Dette er ikke noe absolutt krav og for mange dykkere er har det vist seg vanskelig å få frem slik dokumentasjon.

2.Godkjenning/avslag på godkjenning av yrkesskade.
Melding om yrkesskade leveres til det lokale NAV kontor. Behandling av yrkesskadessaker skjer ved NAV forvaltning (regional), som godkjenner/avslår godkjenning. Behandling av yrkessykdomssaker er for hele landet sentralisert til Oslo.

3. Krav om menerstatning.
Krav om menerstatning sendes det lokale NAV kontor og avgjøres av NAV forvaltning (regionalt). For å få menerstatning, må den medisinske invaliditeten yrkesskaden medfører mist være 15%. Menerstatning kan utbetales som et engangsbeløp, eller som en løpende månedlig ytelse. Det siste vil gi høyest samlet utbetaling. 
Den årlig menerstatningen måles slik;    

 Gruppe    Fastsatt invaliditetsgrad  Menerstatning pr år 
    0   Lavere enn 15 %   Ingen erstatning
    1   15 - 24 %   7 % av grunnbeløpet
    2   25 - 34 %  12 % av grunnbeløpet
   3   35 - 44 %   18 % av grunnbeløpet
   4   45 - 54 %   25 % av grunnbeløpet
   5   55 - 64 %   33 % av grunnbeløpet
   6   65 - 74 %   42 % av grunnbeløpet
   7   75 - 84 %   52 % av grunnbeløpet
   8   85 - 100 %   63 % av grunnbeløpet
   9        

 Ved skade som er betydelig større enn en skade
 som gir grunnlag for invaliditetsgrad på 100 %

 

 
  
4. Særfordeler ved yrkesskade. 
For yrkesskader og yrkessykdommer gir folketrygdloven en rekke særfordeler. En oversikt over disse er gitt i § 13-2. Det skal her kun kort vises til noen av de dekningsområdene som oftest blir aktuelle.
  
Utgiftsdekning:
Behandling/medisiner/hjelpemidler (stønad til helsetjenester). Krav om slik dekning kan leveres NAV lokalt, men behandles av NAV helsetjenester (regionalt). I prinsippet skal alle slike kostnader som er en følge av yrkesskaden dekkes av folketrygden. Dette gjelder også egenandeler.

Yrkesskadefordeler ved uførepensjon:
Det er en egen beregning for uførepensjon der uførheten skyldes yrkesskade. Dette skal NAV gjøre automatisk, men i praksis er det svært viktig å følge med på at det blir gjort. I noen tilfeller lønner det seg ikke å beregne uførepensjonen etter særreglene, pensjonen skal da beregnes på ordinær måte. Sagt med andre ord, pensjonen skal beregnes på den måten som gir høyest pensjonsutbetaling. 

I tillegg til det som nå er redegjort for, er det egne regler ved yrkesskade for:
- grunn og hjelpestønad,
- stønad til gravferd
- sykepenger
- arbeidsavklaringspenger (AAP)
- pensjon til gjenlevende ektefelle
- barnepensjon
- alderspensjon.